Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

STUDIU DE CAZ - MANAGERI PERSOANE

BAZA STUDII DE CAZ MANAGERI PERSOANE

A. COMUNE

1.Care sunt obligaţiile operatorilor de transport în ce priveşte respectarea timpilor de conducere ,pauze şi odihnă?

- să echipeze autovehiculele cu tahograf numai la agenţi economici autorizaţi ;
- să păstreze înregistrările timpilor de conducere şi de odihnă cel puţin 12 luni;
- să întocmească programul de executare a transportului, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale.

2.În ce condiţii se poate efectua transportul rutier cu toate autovehiculele din dotare pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,gheaţă sau polei ?

- se vor echipa roţile punţilor motoare cu anvelope de iarnă ori cu lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate la autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 t;
- să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă,gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri ori alte echipamente antiderapante omologate.
- se vor echipa toate roţile cu anvelope de iarnă la autovehiculele cu MMTA mai mică sau egală cu 3,5 t .

3.Pentru obţinerea licenţei comunitare operatorul de transport trebuie să:

- solicite eliberarea la ARR de care aparţine cu sediul real şi stabil;
- îndeplinească următoarele cerinţe;
- să aibă un sediu real şi stabil pe teritoriul României;
- să aibă o bună reputaţie;
- să aibă capacitatea financiară adecvată;
- să aibă competenţa profesională necesară.
- înainteze următoarele documente:
- cerere pentru eliberarea licenţei şi a copiilor conforme;
- document doveditor privind deţinerea sediului;
- cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare în copie - ale autovehiculelor pentru care se solicită copie conformă;
- document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
- cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările grave ale normelor naţionale şi comunitare;
- cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările grave ale normelor naţionale şi comunitare;
- document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară;
- certificatul de competenţă profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

4.În condiţiile în care operatorul doreşte să efectuieze transport cu toate autovehiculele, va solicita 8 copii conforme. Pentru aceasta va trebui să dispună de un capital corespunzător astfel:

1 x 9 000 E = 9 000 E
7 x 5 000 = 35 000 E
TOTAL = 44 000 E
Pentru a face dovada capacităţii financiare, poate să prezinte ultimul bilanţ certificat de un auditor, după caz, poate prezenta garanţii bancare sau asigurări eliberate de o societate de asigurare.

5. Care sunt persoanele cu funcţii de răspundere care concură la siguranţa rutieră ?

- managerul activităţii de transport;
- certificatul de competenţă profesională;
- cazier judiciar;
- avizul medical;
- avizul psihologic.
- conducătorul auto;
- permis de conducere corespunzător
- atestatul de conducător auto(numai la transportul de marfă)
- certificatul de competenţă profesională
- avizul medical;
- avizul psihologic.
- consilierul de siguranţă în cazul în care operatorul efectuează şi transport de mărfuri periculoase ADR;
- decizia de numire;
- dovada angajării;
- certificatul de pregătire profesională corespunzător tipului de mărfuri.

6.Care sunt încălcările grave ale reglementărilor naţionale sau comunitare pentru care managerul de transport îşi poate pierde buna reputaţie ?

- depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere în şase zile sau în două săptămâni consecutive;
- depăşirea cu 50% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere pe parcursul unei zile de lucru;
- lipsa tahografului şi /sau a limitatorului de viteză;
- utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau ale limitatorului de viteză;
- utilizarea de către conducătorul auto a unei cartele tahograf falsificată.

7.Care sunt documentele pe care aveţi obligaţia să le deţineţi la sediul social ?

- cărţile de identitate ale vehiculelor în original pentru cele deţinute în proprietate şi în copie pentru celelalte deţinute cu orice alt titlu;
- documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehiculele rutiere, în original;
- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
- toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă;

8.Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită?

Să depună în termen de 10 zile la ARR un număr de copii conforme ale licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu mai este îndeplinită.

9.Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în situaţia în care apar modificări privind situaţia conducătorilor auto angajaţi ?

Să transmită ARR – prin completarea formularului în format electronic disponibil pe site-ul acestuia modificarea în termen de cel mult 15 zile de la data modificării.

10.Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în ce priveşte dotarea cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculelor utilizate ?

Au obligaţia dotării cu :
a) plăcuţa producătorului în care sunt menţionate masele maxime autorizate ale vehiculului.
- se aplică de producătorul vehiculului;
- în caz de lipsă, deteriorare sau confecţionare artizanală – se aplică de RAR
b) plăcuţa în care sunt menţionate dimensiunile şi masele vehiculului.
- se plică de RAR în apropierea plăcuţei producătorului
c) începând cu 01.01.2014 – termenul limită pentru fiecare vehicul este a zecea zi calendaristică după data până la care trebuie efectuată prima ITP.

11.Ce conducători de autovehicul sunt scutiţi de calificarea iniţială şi ce obligaţii au deţinătorii de CPC sau CPI în cazul în care preschimbă permisul de conducere ?

- titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.
- titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008.
Sunt obligaţi să solicite preschimbarea certificatului conform noilor modificări survenite la permisul de conducere.

12.Analizaţi următorul program al unui conducător auto şi precizaţi dacă este corect.

- sâmbătă şi duminică repaus săptămânal normal;
- luni, marţi, miercuri şi joi conduce zilnic 9 ore;
- vineri repaus săptămânal redus;
- sâmbătă, duminică, luni şi marţi conduce zilnic 10 ore;
- miercuri conduce 9 ore şi joi conduce 5 ore;
- vineri şi sâmbătă repaus săptămânal normal;
- duminică alte activităţi pe durata a 9 ore.
Răspuns:

Programul este corect.

- începe o nouă săptămână de lucru după o odihnă săptămânală normală (sămbătă şi duminică);
- în prima săptămână conduce 56 ore (L,M,Mi,J câte 9 ore şi S şi D câte 10 ore);
- ia o odihnă săptămânală redusă ( V); Este permis pentru că a luat anterior o odihnă săptămânală normală.
- extinde timpul de conducere zilnic de la 9 ore la 10 ore de două ori într-o săptămână (S şi D);
- după odihnă săptămânală luată vineri în prima săptămână, lucrează 6 perioade consecutive (S,D,L,M,Mi,J);
- ia obligatoriu o odihnă săptămânală normală ( V şi S în a doua săptămână);
- în a doua săptămână conduce 34 ore ( L şi M câte 10 ore; Mi = 9 ore şi J = 5 ore; total 34 ore);
- în săptămâna unu şi doi a condus 90 ore;
- în cele două săptămâni nu a lucrat mai mult de 12 perioade;
- Duminică în săptămâna doi are dreptul să desfăşoare alte activităţi.

13. Care sunt autovehiculele care terbuie să fie echipate cu aparat tahograf şi care este tipul tahografului ?

- toate autovehiculele pentru care se solicită copie conformă;
- pentru autovehiculele fabricate până la 01.01.2007 aparat tahograf analogic iar pentru cele fabricate după, cu aparat tahograf digital.
Dacă se defectează tahograful analogic al unui autovehicul fabricat în 2004 şi nu se mai poate repara acesta se înlocuieşte cu un tahograf digital.

14.Prevederi ale Regulamentului CE nr. 561/2006 referitoare la perioadele de conducere, pauze şi odihnă.

- perioada de conducere zilnică cel mult 9 ore;
- pauză cel puţin 45 minute după fiecare 4 ore şi 30 min. de conducere;
- odihna zilnică normală cel puţin 11 h consecutive;
- odihna zilnică redusă cel puţin 9 h consecutive;
- odina săptămânală normală cel puţin 45 ore;
- odina săptămânală redusă cel puţin 24 ore;

15.Termeni contractuali pe care trebuie să-i aveţi în vedere la încheierea unui contract cu beneficiarul.

- denumire prestator;
- denumire beneficiar;
- obiectul contractului;
- obligaţiile prestatorului;
- obligaţiile beneficiarului;
- tariful stabilit;
- termenul contractului.

16. Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în ceea ce priveşte parcarea vehiculelor utilizate la efectuarea transporturilor rutiere ?

- să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute.

17. Enumeraţi 6 cunoştinţe de gestiune comercială şi financiară a întreprinderii, prevăzute de Regulamentul(CE) 1071/2009.

- să cunoască dispoziţiile legale şi practicile privind utilizarea cecurilor,bilete la ordin, cărţi de credit;
- să cunoască diferitele forme de credit(bancar, ipotecă, leasing, închiriere);
- să ştie ce este un bilanţ, să îl poată interpreta;
- să poată citi şi interpreta un cont de profit şi pierderi;
- să poată elabora un buget;
- să cunoască elementele preţului de cost şi să le poată calcula pentru vehicul, kilometru, cursă etc.;
- să poată realiza o organigramă a personalului întreprinderii şi să organizeze planuri de lucru;
- să cunoască diferitele tipuri de asigurări, precum şi garanţiile şi obligaţiile care decurg din acestea.

18. Câte tipuri de cartele tahograf există şi care nu poate fi deţinută de conducătorul auto ?

- 4 tipuri;
- cartela autorităţii de control şi cartela service-ului.

19. Care este perioada de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului activităţii de transport rutier ?

- deţinătorii de certificate de competenţă profesională au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizează printr-o evaluare.

20.Când poate declara autoritatea un manager ca fiind inapt ?

- când îşi pierde buna reputaţie. Până la reabilitare, certificatul de competenţă profesională îşi pierde valabilitatea în toate statele membre.

21. Ce se întâmplă cu rovinieta atunci când se schimbă numărul de înmatriculare ?

- îşi menţine valabilitatea dacă utilizatorul înformează CNADNR.

22. Cum se consideră perioada de timp în care se călătoreşte spre o destinaţie pentru a prelua un vehicul ce se înscrie in prevederile

Regulamentului 561/2006, sau pentru a se întoarce de la acea destinaţie, în cazul în care vehiculul nu este nici la domiciliul conducătorului auto, nici la punctul de lucru la care este angajat şoferul, şi se află pe un feribot sau in tren şi are acces la o cabină de odihnă sau cuşetă.
- va fi considerată perioada de odihnă sau pauză atunci când conducătorul auto se află pe un feribot sau în tren şi are acces la o cabină de odihnă sau cuşetă.
- conducătorul auto va selecta „pauză sau odihnă”.

23. Cum se consideră perioada de timp în care un conducător auto conduce un vehicul ce nu se înscrie în prevederile Regulamentului 561/2006 spre/de la locul unde se găseşte un vehicul care se înscrie în prevederile Regulamentului 561/2006 şi care nu reprezintă nici domiciliul conducătorului auto, nici punctul de lucru unde este angajat şoferul ?

- se va considera perioada de prestare a unei alte activităţi. Această activitate va fi introdusă manual pe o foaie de înregistrare sau prin utilizarea manuală a unor dispozitive din cadrul echipamentului de înregistrare.

25. Ce condiţii trebuie să îndeplinească timpii de conducere săptămânală?

- să nu depăşească maximum 56 ore de conducere;
- să nu depăşească 90 de ore de conducere în două săptămâni consecutive;
- să nu depăşească maximum 60 ore de lucru cu condiţia ca pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăşească 48 de ore.

26. Care sunt prevederile ce trebuie îndeplinite de către operatorul de transport rutier pentru a se considera îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională?

Întreprinderea desemnează o persoană fizică în funcţia de manager de transport care:
- este titular al unui certificat de competenţă profesională;
- îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie;
- conduce permanent şi efectiv activitatea de transport a întreprinderii;
- este angajat, director, proprietar sau acţionar, administrator sau este însăşi persoana respectivă în cazul întreprinderii autorizată ca persoană fizică;
- este rezident în UE.
- comunică autorităţii competente orice modificare ce priveşte managerul de transport în maximum 15 zile de la data producerii

27.Lista încălcărilor grave pentru care managerul de transport îşi poate pierde buna reputaţie ,altele decât cele care fac referire la timpii de conducere.

- conducerea unui autovehicul fără un certificat de inspecţie tehnică internaţională dacă un astfel de document este solicitat de legislaţia comunitară;
- transportul de mărfuri periculoase pentru care transportul este interzis;
- transportul de marfă sau persoane fără a deţine permis corespunzător sau fără a deţine licenţă valabilă;
- transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a MTMA pentru cele a căror sarcină utilă depăşeşte 12 tone sau cu 25% pentru cele a căror sarcină utilă nu depăşeşte 12 tone;

28.Cum se fac înregistrările tranzacţiilor din punct de vedere financiar - contabil de către un operator de transport ?

- prin contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil.

29.În cazul în care un client a făcut o reclamaţie,pentru soluţionarea problemei financiare în care acesta a avut dreptate , ce veţi trimite clientului ?

- o notă de credit.

30.La ce intervale de timp trebuie efectuată examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturile rutiere ?

- la intervale de un an.

31.Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unui operator de transport rutier ?

- cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectaute în cursul unui exerciţiu financiar, rezultând profit dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile sau pierdere dacă cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

32.Ce reprezintă activitatea de marcheting în transportul rutier ?

- promovarea serviciilor oferite şi satisfacerea dorinţei clienţilor prin calitatea serviciilor de transport.

33.Care sunt informaţiile minime pe care le cuprind documentele privind întreţinerea vehiculelor şi care este intervlul de timp minim pentru care face dovada că le deţin.

- sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculelor;
- rezoluţiile managerului de transport;
- modalitatea de soluţionare şi documentele justificative după caz;
Documentele privind întreţinerea vehiculelor se vor păstra pentru o perioadă de 18 luni.

34.Cum sunt definite imobilizările corporale ale unei întreprinderi ? Daţi trei exemple de imobilizări corporale pe care le poate deţine un operator de transport.

- imobilizările corporale sunt active fixe tangibile;
- acestea pot fi : clădiri;mijloace de transport;unelte.

35.Pe baza cărui document un operator de transport rutier poate face închirierea unui mijloc de transport rutier, pe care-l va utiliza la transport şi ce obligaţie îi revine în cazul utilizării unui astfel de vehicul?

- contract de închiriere pe durată determinată cu titlu oneros;
- să îl pună la dispoziţia conducătorului auto în original sau copie conformă cu originalul.

37.Ce obligaţie are un conducător auto, suplimentar faţă de operatorul de transport rutier, în ce priveşte limitatorul de viteză ?

- să nu plece în cursă cu limitatorul de viteză defect;
- să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză.

38.Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză ?

- pentru vehiculele destianate şi echipate corespunzător pentru transportul de marfă care au o masă mai mare de 3,5 t şi dezvoltă o viteză mai mare de 90 km/h;
- pentru vehiculele destinate şi echipate corespunzător pentru transportul de persoane începând de la 10 locuri inclusiv conducătorul auto în sus şi care dezvoltă o viteză de cel puţin 100 km/h.

39.Ce acţiune poate să întreprindă un operator de transport rutier, pentru a depăşii unele probleme de flux de numerar pe termen scurt, care pot să apară în activitatea de transport ?

- să angajeze un credit prin descoperire de cont.

40.Conducătorul auto pentru a asigura siguranţa persoanelor, a vehiculului sau încărcăturii poate să nu rspecte timpii de conducere sau de odihnă cu următoarea obligaţie:

- va nota, de mână, motivul nerespectării, pe foaia de înregistrare a aparatului de înregistrare sau pe printout-ul acesteia sau în caietul de sarcini, cel mai târziu la sosirea în locul respectiv de oprire.

41.Care sunt obligaţiile operatorilor de transport în ce priveşte salarizarea conducătorilor auto ?

- nu va oferi şoferilor angajaţi sau care sunt puşi la dispoziţie nici o plată, nici măcar sub forma unui bonus sau supliment de salariu, în funcţie de distanţele parcurse şi/sau cantitatea de mărfuri transportate dacă această plată este de natură să afecteze siguranţa rutieră şi/sau să determine încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr 561 din 2006.

42.Un conducător auto poate să obţină certificatul de calificare continuă dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii:

- îşi are reşedinţa în România;
- este angajat de o întreprindere stabilită în România( pentru cetăţenii nerezidenţi).
Acesta este scutit de obligativitatea calificării iniţiale dacă este titularul unui permis de conducere pentru categoriile, C1,C1E,C,CE eliberat până la data de 9 septembrie 2009,sau este titularul unui permis de conducere pentru categoriile, D1,D1E,D,DE eliberat până la 9septembrie 2008.

43.Cum veţi proceda pentru soluţionarea unei probleme financiare în situaţia în care un beneficiar al dumneavoastră a avut dreptate ?

- îi vom trimite o notă de credit.
44. Ce obligaţii are operatorul de transport în legătură cu limitatorul de viteză ?
- să monteze numai prin agenţi economici autorizaţi;
- să nu permită plecarea în cursă a autovehiculelor care au limitatorul de viteză defect;
- să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză.

45.În calitate de manager al activităţii de transport rutier cui veţi solicita părerea atunci când intenţionaţi să achiziţionaţi un autovehicul specializat în transportul mărfurilor radioactive ?

- consilierului de siguranţă al întreprinderii.

46.Ce reprezintă un titlu de creanţă cu dobândă fixă apărut în bilanţul contabil al unui operator de transport rutier ?

- capitalul de mare risc al societăţii.

47. Care sunt activităţile pe care le desfăşoară conducătorul auto în timpul de muncă ?

- conducerea autovehiculului;
- încărcarea şi descărcarea;
- ajutorul acordat pasagerilor la urcare şi coborâre;
- curăţirea şi întreţinerea tehnică;
- formalităţi administrative legate de poliţie,vamă, serviciul de imigrări;
- perioadele de timp în care lucrătorul mobil nu poate dispine liber de timpul său.

48. Ce factor trebuie luat în considerare atunci când se decide repetarea comenzii unei piese de schimb esentiale cu un ciclu de înmagazinare scurt pentru a evita producerea de defecţiuni ?

- trebuie luată în considerare perioada dintre lansarea comenzii şi darea spre folosinţă.

49. Ce obligaţie are conducătorul de autovehicul care efectuează transporturi rutiere de mărfuri conform prevederilor O.G.27/2011, suplimentar faţă de operatorul de transport când circulă cu autovehiculul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei ?

- să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri ori alte echipamente antiderapante omologate.

50. Cum va înregistra un operator, o creştere de salarii a conducătorilor auto, utilizaţi la efectuarea operaţiunilor de transport şi în care cont de gestiune economică a activităţilor ?

- cheltuială mărită în contul comercial.

51.Ce elemente din bilanţ sunt incluse la calculul capacităţii financiare ?

- aporturi de capital (capitalul social);
- rezerve constituite;
- rezultatul exerciţiului financiar (profitul sau pierderile);
- rezultat reportat(profitul nerepartizat);
- prime de capital;
- rezerve din reevaluare.

52. Ce condiţii trebuie să îndeplinească întreprinderea pentru a se considera îndeplinită cerinţa privind sediul ?

- are sediul situat pe teritoriul României unde păstrează documentele la care trebuie să aibă acces inspectorii ISCTR, în scopul verificării.
- dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, aflat în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;
- desfăşoară operaţiunile de întreţinere şi reparaţii la autovehicule într-un service autorizat situat pe teritoriul României.

53. Pentru a stabili soldul contului de disponibilităţi preconizat de către un operator de transport, ce ar fi necesar să pregătească acesta la sfîrşitul fiecărei luni calendaristice de activitate ?

- să pregătească la sfârşitul fiecărei luni calendaristice de activitate o prognoză a fluxului mare de capital.

54. Care ar fi o formă de manifestare a concurenţei neloiale în domeniul legislaţiei sociale ?

- nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere,pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;
- remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi /sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, dacă acestea sunt de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeje încălcarea Regulamentului 561/2006.

55. La deplasarea în echipaj pe un feribot sau cu trenul conducătorii auto pot întrerupe odihna zilnică normală de două ori cel mult de alte activităţi ce nu depăşesc o oră cu condiţia ca pe parcursul acestei perioade, conducătorul auto să aibă acces la o cuşetă. Care este durata odihnei zilnice pe care o pot lua cei doi conducători auto într-un interval de 30 de ore ca să beneficieze de prevederea enunţată anterior ?

- în interval de 30 de ore, trebuie luată o odihnă zilnică normală, respectiv de 9 ore care poate fi întreruptă maximum de două ori, prin alte activităţi care să nu depăşească cumulate ,o oră.

56. Ce reprezintă bilanţul contabil al unei societăţi?

- un document contabil de sinteză în care sunt prezentate elemente de activ datorii şi capital propriu al unei societăţi la un anumit moment.

57.Perioadă de disponibilitate va fi înregistrată de conducătorul auto în următoarele situaţii:

- când însoţeşte autovehiculul pe timpul transportului cu feribotul;
- când însoţeşte autovehiculul pe timpul transportului cu trenul;
- perioadele de aşteptare în punctele de trecere a frontierei;
- perioadele de aşteptare impuse de restricţiile de circulaţie;
- la conducerea în echipaj perioada petrecută stând lângă şofer sau în cuşetă;
Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizată trebuie să fie cunoscute dinainte, fie înainte de plecarea în cursă, fie înainte de începerea perioadei în cauză.

58. În ce condiţii un conducător auto care efectuează un transport internaţional, poate efectua odihna în vehiculul rutier pe care acesta îl conduce şi ce fel de odihnă poate lua?

- odihna se poate lua la bordul vehiculului care staţionează dacă acesta este dotat cu condiţii de odihnă pentru fiecare şofer;
- se pot lua perioadele reduse de odihnă zilnică sau săptămânală .

59.În ce condiţii cerinţa de bună reputaţie este îndeplinită de un operator ?

- întreprinderea sau managerul nu a fost condamnat sau sancţionat pentru încălcări grave ale normelor naţionale;
- întreprinderea sau managerul nu şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcări grave ale normelor naţionale:

60. Cum va înregistra conducătorul auto perioadele de timp în care nu poate dispune liber de timpul său şi i se cere să fie la postul său de lucru,gata să întreprindă activitatea sa normală, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului în special în timpul perioadelor când aşteaptă să se facă încărcarea sau descărcarea şi ce trebuie să cunoască ?

- „altă activitate”;
- dacă durata previzibilă a acestora nu este cunoscută dinainte şi anume fie înaintea plecării, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauză,fie în condiţiile generale negociate între partenerii sociali.

61. Care sunt documentele care satisfac cerinţa privind capacitatea financiară ?

- bilanţul certificat de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător(atunci când din bilanţ reiese valoarea totală;
- bilanţul (pentru capitalurile şi rezervele existaente )şi garanţie bancară sau asigurare(pentru diferenţă până la valoarea totală);
- garanţie bancară sau asigurare(atunci când din bilanţ nu reiese nimic)
.

62. Care este diferenţa între CEC şi BILET LA ORDIN ?

- cecul este un instrument de plată utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzător în acele conturi;
- biletul la ordin este un înscris prin care o persoană(debitorul) îşi asumă obigaţia personală şi necondiţionată să plătească unei alte persoane o anumită sumă de bani, la o dată fixă numită scadentă şi într-un loc bine determinat.

63.Cerinţa de competenţă profesională, impune managerului şi cunoştinţe privind siguranţa rutieră şi anume:

- să ştie care sunt calificările cerute pentru conducătorii auto;
- să adopte măsurile necesare pentru ca toţi conducătorii auto să respecte regulile de circulaţie în vigoare în toate statele UE;
- să elaboreze dispoziţii destinate conducătorilor auto privind verificarea normelor de siguranţă referitoare la vehicul, echipamentele acestuia, la încărcătură şi pe de altă parte la conducerea preventivă;
- să elaboreze proceduri de conduită în caz de accident şi de prevenire a acestora.

64. Dacă efectuaţi un transport de mărfuri pe ruta Sibiu – Braşov, în beneficiul unei firme care are sediul în Germania, factura întocmită pentru plata transportului va conţine TVA ? Ce obligaţii suplimentare aveţi în această situaţie ca operator de transport stabilit în România ?

- nu va fi facturată cu TVA Românesc;
- factura va fi înscrisă în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă lunară la rubrica de prestări servicii intracomunitare având în vedere faptul că este un serviciu intracomunitar;
- operatorul de transport trebuie să fie înregistrat în scop de TVA:

65. Dacă efectuaţi un transport de mărfuri pe ruta Sibiu – Braşov, în beneficiul unei firme care are sediul în Moldova, factura întocmită pentru plata transportului va conţine TVA ?

- factura va fi înregistrată cu TVA românesc.

66. Cine poate declanşa procedura de insolvenţă în cazul unui operator de transport rutier şi cum se procedează pentru declanşarea acesteia ?

- atât creditorul cât şi debitorul;
- procedura insolvenţei poate începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulţi creditori, ori de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege. Cuantumul minim al creanţei trebuie să fie de 40 000 lei.

67. Ce se înțelege prin încălcare gravă ?

- fapta pentru care managerul sau întreprinderea își poate pierde buna reputație;
- fapta pentru care se poate retrage temporar sau permanent licența comunitară

68. Care din următoarele cheltuieli pot fi clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un operator de transport: salariile conducătorilor auto, costurile ocazionate de înlocuirea anvelopelor, amortismentul vehiculului sau plata impozitelor directe ?

- costurile ocazionate de înlocuirea anvelopelor.

69. Verificați datele din memoria aparatelor tahograf și la unul dintre conducătorii auto constatați:

- în săptîmâna 29.09.2014 – 05.10.2014 :durata de conducere săptămânală = 40 de ore și timp total de lucru săptămânal = 44 de ore;
- în săptămâna 06.10.2014 – 12.10.2014: durata de conducere săptămânală = 58 de ore și timp toatl de lucru săptămânal = 65 de ore.
Precizați abaterile săvârșite de conducătorul auto raportat la prevederile legale în vigoare.
Răspuns:
- în săptămâna a II – a, a depășit timpul de conducere pentru două sătămâni consecutive cu 8 ore și timpul de lucru cu 5 ore

B.Specifice

1. Enumeraţi 5 documente care trebuie să se afle la bordul autocarului cu care se efectuează un transport ocazional naţional ?

- copia conformă a licenţei comunitare;

- primul exemplar al foii de parcurs detaşat din documentul de control;
- legitimaţia de serviciu a conducătorului auto;
- contractul de leasing sau de închiriere în original ori copie conformă cu originalul;
- actul prin care dovedeşte dreptul la muncă în România, în cazul cetăţenilor statelor nemembre ale UE;
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora – în copie;
- certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto.

2. Care este documentul de control care se va găsi la bordul autocarului la o cursă în Turcia ?. Indicaţi 3 asigurări pe care trebuie să la încheiaţi.

- documentul de control prevăzut de ACORDUL INTERBUS;
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora – în copie;
- asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA);
- asigurarea de sănătate a conducătorului auto.

3. Pentru care servicii efectuate de către un operator de transport rutier contra cost, este permis cabotajul ?

- pentru servicii regulate;
- pentru servicii regulate speciale;
- pentru servicii ocazionale.

4. Bucureşti – Satu Mare distanţa 625 km

Plecare din Bucureşti Marţi ora 0600
Viteza medie 50 km/h
Se fac două opriri de câte 60 minute la intervale de 4 h şi 30 minute
Sosirea trebuie să se efectuieze în aceeaşi zi cel mai târziu la ora 2100

Rezolvare:

Se determină numărul maxim de conducere efectivă:
625 km :50 km/h = 12 ore şi 30 minute
Se utilizează 2 conducători auto;
Conduc 12 ore şi 30 minute;
Se opresc 2 ore;
Dacă pleacă marţi ora 0600 ,după 14 ore şi 30 minute ajunge la destinaţie la ora 2030 .

5. Scrieţi 5 elemente care trebuie să vă asiguraţi că sunt completate de conducătorul auto pe documentul de control specific transportului ocazional naţional .

- numărul de înmatriculare a vehiculului;
- denumire operator şi/sau subcontractant;
- numele conducătorului auto;
- tipul serviciului;
- itinerar;
- listă călători (nominală);
- localitatea de plecare;
- localitatea de destinaţie;
- data completării;
- ruta/ puncte de îmbarcare sau coborâre;
- modificări neprevăzute.

6. Care este excepţia ce se aplică la un singur serviciu ocazional de transport internaţional. Ce condiţii trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de aceasta ?

a) – dacă serviciul durează cel puţin 24 de ore consecutive într-un stat membru sau o ţară terţă altul/alta decât cel/cea în care a început serviciul;
b) – după utilizarea derogării, conducătorul auto ia:
- fie două perioade de repaus săptămânal normale;
- fie o perioadă de repaus săptămânal normală şi o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puţin 24 de ore. Reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni care urmează sfârşitului perioadei de derogare.
c) după 01.01.2014 vehiculul este echipat cu tahograf digital;
d) după 01.01.2014 dacă perioada de conducere este cuprinsă între orele 22.00 şi 06.00 vehiculul va fi condus de mai mulţi conducători auto sau perioada se reduce la 3 ore.

7. Care sunt documentele ce se înaintează la DGTT din cadrul MT pentru obţinerea autorizaţiei internaţionale pentru transportul regulat de persoane?

- cerere;
- traseul şi graficul de circulaţie propuse cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;
- schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
- schema de conducere care să permită controlul activităţii;
- contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internaţional;
- grila de tarifare;
- copia licenţei comunitare;
- copii conforme ale licenţei corespunzător numărului de autocare folosite de operator;
- pentru subcontractanţi copia licenţei comunitare şi copiile conforme ale licenţei comunitare pentru fiecare autocar folosit;
Documentele se depun la D.G.T.T. din cadrul MT.

8. Care sunt documentele la bord pentru serviciu regulat internaţional cu conducător auto non UE ?

- copia conformă a licenţei comunitare;
- copia conformă a autorizaţiei internaţionale însoţită de graficul de circulaţie aferent;
- legitimaţia de serviciu a conducătorului auto;
- contractul de leasing în original sau în copie conformă cu originalul;
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele ecestora – în copie;
- certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;
- cardul tahograf al conducătorilor auto;
- dovada dreptului la muncă în România.

9. Care sunt obligaţiile operatorilor de transport pentru transportul regulat de persoane în trafic internaţional ?

- să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
-să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internaţional;
- să anunţe anticipat cursele care nu pot fi efectuate din cauză de forţă majoră;
-să asigure bilete de călătorie în cel puţin două limbi – limba română şi o limbă de circulaţie internaţională;
- să asigure vânzarea biletelor la capetele de traseu şi în vehicul;
- să afişeze traseul, staţiile , orarul, tarifele şi condiţiile de transport;
-să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport;
-să transmită semestrial Direcţiei Generale de Transporturi Terestre raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internaţional de persoane.

10.Care sunt costurile pentru o distanţă de 980 km în cazul în care avem următoarele costuri?

- consum motorină 30L/100 km;
- cost motorină 6 lei/litru;
- cost ulei service 2 lei/ km;
- salariu conducător auto 50 lei/zi
- cheltuieli fixe 256 lei
- profit 20/100
- necesar motorină 980 km x 30 L/100 = 294 L
- cost motorină 294 L x 6 lei = 1764 lei
- cost ulei 980 km x 2 lei/km = 1960 lei
- salariu 50 lei/zi x 3 zile = 150 lei
- cheltuieli fixe 256 lei
Costuri 1764 + 1960 + 150 + 256 = 4130 lei
Profit 4130 lei x 20/100 = 826 lei
Cost total 4130 + 826 = 4956 lei

11. În cazul defectării unui autocar folosit la transportul interjudeţean contra cost prin servicii regulate, la ce interval de timp trebuie înlocuit şi ce obligaţii trebuiesc respectate de operator ?

- se va notifica în prealabil ARR –ul;
- pe perioada înlocuirii, se va asigura existenţa la bordul autocarului a licenţei de traseu;
- înlocuirea autocarului se poate face pentru o perioadă de maximum 30 de zile, cu prelungire la 90 de zile.

12. În cazul în care efectuaţi transport interjudeţean de elevi, ce obligaţie aveţi ca operator de transport ?

- să comunice la ARR în fiecare zi de vineri ,sitaabonamentele eliberte, prin completarea unui formular în format electronic, disponibil pe pagina de internet a acestuia.

13. Când se supun primei inspecţii tehnice periodice autovehiculele care la prima înmatriculare erau noi şi care sunt termenele ulterioare ?

- la un an de la prima înmatriculare după care la 6 luni.

14. Pentru care persoane se poate efectua operaţiune de cabotaj?

- pentru persoanele nerezidente transportate anterior de acelaşi operator cu unul din serviciile internaţionale.

15. Precizaţi trei modalităţi prin care operatorul de transport informează călătorii privind obligativitatea portului centurii.

- de către conducătorul auto;
- de conducătorul grupului sau de o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
- prin mijloace audio vizuale;
- prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme.

16. Pe ce perioadă maximă un autocar defect va fi înlocuit şi care este documentul în baza căruia se poate face?

- 90 zile;
- documentului eliberat de service-ul auto autorizat.

17.Cum este definită noţiunea de autocar în sensul OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere ?

- Autocarul este un autobuz cu mai mult de 22 locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare.

18.Cum este considerat transportul rutier de persoane dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov ?

- transport local.

19.Dacă achiziţionaţi un autocar la care mai este valabil încă şase luni certificatul de clasificare, ce obligaţii aveţi dacă doriţi să-l folosiţi la transport ?

- la schimbarea destinatarului certificatul de clasificare se retrage şi noul deţinător este obligat să solicite clasificarea autocarului.

21.Transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport cu:

- autovehicule destinate şi echipate corespunzător transportului de persoane având 10 locuri pe scaune inclusiv locul conducătorului auto.

22.La cererea operatorului de transport programul de transport interjudeţean se poate modifica de către ARR astfel:

a) anual în luna septembrie prin:
- introducerea de noi curse pe un traseu existent;
- introducerea de opriri în tranzit;
- reducerea numărului de curse de pe un traseu existent;
- modificarea capacităţii de transport;
- modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa.
b) trimestrial prin:
- eliminarea de staţii/autogări;
- înlocuirea de autogări.

23.Scrieţi 3 cheltuieli suplimentare la transportul prin servicii ocazionale în trafic internaţional.

- diurnă conducător auto;
- taxe de drum;
- cazare conducător auto;
- carte verde;
- asigurare medicală conducător auto.

24.Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o întreprindere de transport în cont propriu, pentru a avea dreptul să efectuieze un transport internaţional în cont propriu de persoane pe teritoriul UE ?

- este titulara unui certificat de transport în cont propriu eliberat de ARR;
- deţine o copie a certificatului de transport în cont propriu pentru fiecare din autocarele deţinute şi utilizate;
- deţine certificatul pentru operaţiunile de transport în cont propriu cu autocarul şi autobuzul între statele membre UE eliberat de Ministerul Transporturilor, prevăzut de Regulamentul (CE) nr.1073/2009 la Art.5 punctul 5.

25.Ce obligaţii au operatorii de transport referitor la transportul elevilor ?

- să comunice la ARR în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier.potrivit legii, transportate în săptămâna prcedentă, în formatul afişat pe site-ul propriu.

26.Ce servicii puteţi efectua cu autovehiculele având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, în transportul rutier naţional contra cost de persoane ?

- servicii regulate speciale (excepţie transportul elevilor) şi servicii ocazionale.

27.Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească conducătorii auto utilizaţi de operatorul de transport la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, pe trasee a căror lungime nu depăşeşte 50 de km, în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului ?

- pentru autovehiculele categoria D1 sau D1E, să deţină permis corespunzător;să aibă vârsta de cel puţin 21 ani; să fie apţi medical şi psihologic şi să deţină un certificat de pregătire profesională;
- pentru autovehiculele categoria D sau DE, să deţină permis corespunzător;să aibă vârsta de cel puţin 24 ani; să fie apţi medical şi psihologic şi să deţină un certificat de pregătire profesională;
- pentru autovehiculele categoria B (9 locuri inclusiv conducătorul auto), să deţină permis corespunzător; să fie apţi medical şi psihologic şi să deţină un certificat de pregătire profesională.

28.Primiţi o solicitare din partea unui beneficiar pentru transportul unui nr. de 36 de salariaţi din localitatea de domiciliu Valea lui Mihai (România) la punctul de lucru al acesteia din localitatea Debrecen(Ungaria). Contractul ar urma să se încheie pe o perioadă de un an. Ce tip de transport este acesta şi care este documentul de control în baza căruia se efectuează acest tip de transport ?

- transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
- documentul de cotrol este contractul încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier.

29.Care sunt datele minime pe care trebuie să le conţină comanda sau contractul în cazul transportului prin servicii ocazionale efectuate pe bază de comandă sau contract încheiat de operator cu beneficiarul ?

- denumirea beneficiarului;
- codul unic de înregistrare;
- adresă beneficiar (adresa de corespondenţă);
- traseul;
- punctul de îmbarcare şi de debarcare a pasagerilor;
- perioada de desfăşurare a serviciului respectiv.

30.Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească conducătorii auto utilizaţi la transportul prin curse regulate pe trasee a căror lungime nu depăşeşte 50 km în funcţie de capacitatea de transport ?

- pentru autovehiculele categoria D1 sau D1E, să deţină permis corespunzător;să aibă vârsta de cel puţin 21 ani; să fie apţi medical şi psihologic şi să deţină un certificat de pregătire profesională;
- pentru autovehiculele categoria D sau DE, să deţină permis corespunzător;să aibă vârsta de cel puţin 24 ani; să fie apţi medical şi psihologic şi să deţină un certificat de pregătire profesională;
- pentru autovehiculele categoria B (9 locuri inclusiv conducătorul auto), să deţină permis corespunzător; să fie apţi medical şi psihologic şi să deţină un certificat de pregătire profesională.

31.Serviciile ocazionale sub forma cabotajului sunt supuse reglementărilor în vigoare în statul membru gazdă.Precizaţi minim patru aspecte care au relevanţă.

- condiţiile care reglementează contractul de transport;
- masa şi dimensiunea vehiculelor de transport rutier;
- cerinţele referitoare la transportul anumitor categorii de persoane;elevi, copii, persoane cu mobilitate redusă;
- perioadele de conducere şi perioadele de odihnă;
- taxa pe valoarea adăugată(TVA) pentru serviciile de transport.

33.Care servicii ocazionale nu sunt autorizate prin prevederile Acordului INTERBUS ?

- serviciile cu uşile închise;
- serviciile în care cursa dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol;
- operaţiunile de tranzit între Părţile Contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie;
- autobuzele şi autocarele neîncărcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat.

34.Care vehicule de transport persoane sunt exceptate de la obligaţia dotării cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ?

- vehiculele având 9 sau mai puţine locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului,destinate .echipate şi utilizate la transportul de persoane.

35.Un beneficiar va solicitat efectuarea unei curse cu 45 de participanţi din Bucureşti la un eveniment care va avea loc la Satu Mare (distanţa dintre localităţi este de 625 km).În contractul cu beneficiarul figurează următoarele condiţii:

- plecarea din Bucureşti marţi ora 06:00 şi sosirea în aceeaşi zi cel mai târziu la ora 21:00;
- pe traseu se vor face obligatoriu două opriri de câte 40 de minute repartizate la intervale de 4 ore.
Precizaţi tipul de transport prin care puteţi onora acestă solicitare, întocmiţi desfăşurătorul cursei şi indicaţi ora la care puteţi ajunge cât mai repede la destinaţie având în vedere respectarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.561/2006 dacă viteza medie de deplasare este de 50 km/h ?
Rezolvare:
Pentru parcurgerea celor 625 de km la o viteză medie de 50 km/h sunt necesare 12 ore şi 30 minute de conducere efectivă. Prin urmare se poate ajunge la destinaţie la ora prevăzută în contract numai dacă se utilizează doi conducători auto.
Desfăşurarea cursei:
- Pleacă marţi ora 06:00 – conduce 4 ore şoferul 1- pauză 40 minute – conduce 4 ore şoferul 2 – pauză 40 minute – conduce 4 ore şi 30 minute şoferul 1 şi va ajunge la destinaţie la ora 19:50.

36.Care servicii ocazionale nu sunt autorizate prin prevederile Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul(Acordul INTERBUS) ? Pentru un răspuns corect menţionaţi cel puţin două astfel de servicii.

- serviciile ocazionale naţionale pe teritoriul altei Părţi Contractante;
- serviciile ocazionale în cont propriu.

37.Autorizaţia de transport internaţional de persoane prin servicii regulate expiră în următoarele cazuri :

- la sfârşitul perioadei de valabilitate;
- după trei luni de la primirea de către DGTT, a notificării motivate din partea titularului cu privire la intenţia de a nu mai efectua serviciul respectiv;
- după o lună de la primirea de către DGTT, a notificării motivate din partea titularului cu privire la intenţia de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piaţa transportului rutier de persoane;

39.Serviciile navetă prevăzute în Acordul INTERBUS sunt servicii în cadrul cărora:

- prin călătorii repetate dus-întors, grupuri de călători formate anterior sunt transportate dintr-un loc de plecare unic la o destinaţie unică;
- fiecare grup format din călători care au efectuat călătoria dus, va fi transportat înapoi la locul de plecare într-o cursă ulterioară efectuată de către acelaşi operator de transport;
- locul de plecare şi cel de destinaţie înseamnă locul unde călătoria începe şi locul unde călătoria se termină, incluzând în fiecare caz şi locuinţele aflate în interiorul unei zone având raza de 50 km;
- pe parcursul unei curse navetă, nici un călător nu poate fi îmbarcat sau debarcat în timpul călătoriei;
- prima călătorie întors şi ultima călătorie dus dintr- o serie de curse navetă se vor efectua în gol.

40.Ce condiţii trebuie să îndeplinească subcontractantul menţionat pe autorizaţia de transport internaţional ?

- este autorizat în statul membru de stabilire să efectuieze servicii regulate; servicii regulate speciale; servicii ocazionale;
- îndeplineşte condiţiile privind accesul la profesia de operator(are un sediu real şi stabil ; are o bună reputaţie; are o capacitate financiară adecvată; are competența profesională necesară.

41.Unui operator i se poate refuza reacordarea autorizaţiei de transport internaţional în cazul în care aceasta a săvârşit încălcări grave ale legislaţiei comunitare în materie de transport.Ce se înţelege prin încălcare gravă a legislaţiei ?

- o încălcare care poate determina pierderea bunei reputaţii şi/sau retragerea permanentă sau temporară a licenţei comunitare.

42. Ce obligaţii are subcontractantul la transportul internaţional ?

- este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze servicii regulate;servicii regulate speciale; servicii ocazionale;
- îndeplineşte condiţiile privind accesul la profesia de operator;
- îndeplineşte cerinţele în ce priveşte standardele pentru conducătorii auto(deţin certificat de pregătire profesională) şi vehicule( sunt înmatriculate în România ;sunt echipate cu tahograf şi limitator de viteză; au montată plăcuţa cu masele şi dimensiunile).

43. Ce trebuie să facă operatorul de tranport pentru a obţine o licenţă de traseu la transportul interjudeţean şi care sunt criteriile de evaluare a operatorului de transport ?

Va solicita la autoritatea competentă atribuirea electronică în sistem informatic a curselor cuprinse în următorul program de transport.
Criterii de evaluare a operatorului de transport:
- vechimea parcului de autovehicule;
- structura parcului de vehicule;
- gradul de confort al autovehiculelor;
- vechimea neîntreruptă pe traseu;
- dotarea cu instalaţie de aer condiţionat;
- când se află în insolvenţă;
- dacă licenţa a fost retrasă în ultimii 5 ani pe traseul respectiv;
- când a renunţat la licenţa de traseu;
- când are obligaţii restante la bugetul centralizat al statului.

44.În care cazuri solicitările pentru atribuirea electronică a curselor cuprinse în următorul program de transport interjudeţean, vor fi respinse ?

- când au depăşit termenele prevăzute în calendarul atribuirii;
- când operatorul nu deţine autobuze suficiente;
- când nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, valabile la data opţiunii;
- când cursele nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz;
- când graficele de circulaţie aferente curselor nu permit efectuarea.

45. Ce obligaţii au operatorii de transport la transportul interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate ?

- să readucă gratuit persoanele tarnsportate la punctul de plecare, dacă nu se realizează cursa până la destinaţie din vina operatorului;
- să preia persoanele din vehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen de 5 ore;
- să vândă bilete la capetele de traseu şi în vehicul;
- să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră;
- să încheie contracte de acces în autogară;
- să efectuieze cursa pe o perioadă de 30 de zile de la data primirii de la ARR a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
- să afişeze traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport astfel încât aceste informaţii să fie disponibile tuturor utilizatorilor.

46. Conform Art.143/1/g din Legea 571/2003, transportul internaţional de persoane este scutit de TVA. În baza căror documente se justifică prevederea din codului fiscal privind scutirea de taxe pentru transportul internaţional de persoane contra cost prin curse regulate ?

- legitimaţia de călătorie (bilet sau abonament).

47. Cine are dreptul să efectueze transport rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor şi cu ce tip de vehicule se pot efectua aceste transporturi ?

Cu autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane, care au cel puțin 10 locuri inclusiv locul conducătorului, deţinute de:
- unităţile de învăţământ;
- administraţia publică locală;
- operatorii de transport .

49. În situația în care efectuați operațiuni de cabotaj sub forma serviciilor regulate speciale în Bulgaria, în afară de contractul încheiat între organizatorul serviciului și operatorul de transport rutier, ce alt document mai trebuie completat ?

- documentul de control pentru servicii ocazionale cu autocarul sau autobuzul sub forma cabotajului efectuate într-un Stat Membru.

50.Se resping de la clasificare autocarele care nu îndeplinesc următoarele cerințe tehnice:

- integritatea și etanșeitatea instalației de evacuare;
- lipsa oricăror pierderi de lubrifiant sau combustibil;
- existența marcajului de omologare a ferestrelor și execuția caestora din geam securizat;
- absența, pe exteriorul caroseriei, a ruginei, a zgârieturilor vizibile sau a reparațiilor inestetice;
- integritatea instalației de iluminare și semnalizare luminoasă(inclusiv existența catadioptrilor laterali).

51.Menționați în ce mod poate demonstra un operator că îndeplinește cerința privind capacitatea financiară,exceptând garanția bancară sau asigurarea de risc.De asemenea, precizați și nivelul capacității financiare pentru următorul parc de vehicule:

- 13 autocare cu 45 de locuri clasificate categoria I;
- 6 autobuze cu 25 de locuri, neclasificate.

Răspuns:

-pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau o persoană acreditată în mod corespunzător că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat;
- 1x9 000EUR= 9 000 EUR +12x5000 EUR = 60 000 EUR.TOTAL
69 000 EUR.

52.Situații în care autovehiculele din categoriile M2 și M3 nu trebuie să fie echipate cu limitator de viteză:

- ale forțelor armate, protecției civile, pompierilor, serviciilor de urgență și forțelor responsabile pentru menținerea ordinii publice;
- cele a căror viteză maximă constructivă nu depășesc 100 km/h;
- autovehiculele utilizate pentru teste rutiere în scopuri științifice;
- cele utilizate numai pentru servicii publice în zonele urbane.